Права на членовете в БАСЕК

  • Членуването в сдружението е доброволно ;logotextF
  • Всеки член има право да участва в управлението на сдружението, да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в устава;
  • Членовете имат право да излагат свои възгледи и правят предложения за изменения на устава и на други документи на “Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти” (БАСЕК), както и по всички въпроси, свързани със съдебните експертизи, съдебната практика както и с дейността на Асоциацията;
  • Членовете имат право да ползват с предимство програмите на ““Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти” (БАСЕК) за професионално обучение, информация и изследователска работа;
  • При организирани от “Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти” (БАСЕК) курсове, тренинги, семинари, конференции, симпозиуми и други, всеки член ползва намаление от предвидените такси за участие в размер от 20% до 50% ;
  • Всеки член на “Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти”  може да инициира,организира и провежда обучителни сертифицирани курсове с логото и името на “Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти”. Това важи само и единствено след уведомление и разрешение от Управителния Съвет на “Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти” (БАСЕК);
  • Всеки член на “Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти” има правото да бъде информиран за текущи проекти, обучения, курсове, тренинги и др. в които може да вземе участие.

Leave a Reply

Or