Председател Д-р Добрин Несторов

Добрин несторовД-р Добрин Несторов има 25 години стаж като експерт в Научно изследователския институт по криминалистика и криминология на МВР /НИКК – МВР/, където работи последователно като експерт в сектор “Документни изследвания”, началник на същото звено и началник на Центъра за експертни криминалистични изследвания. Същият е специалист с дългогодишен експертен и научно-изследователски опит в областта на съдебно-почерковите експертизи /СПЕ/, които включват почеркова идентификация и неидентификационни изследвания с цел установяване на признаци за умишлени и неумилени изменения в почеркови обекти и техническо изследване на документи, което включва всички видове изследвания за подправка на документи. Защитил е дисертационен труд на тема “Критерии за повишаване на обективността на СПЕ за нуждите на наказателния процес”.
Д-р Несторов е автор на актуализираното ръководство за унифицирано извършване на СПЕ – Несторов, Д., Ръководство за извършване на съдебно-почеркови експертизи с идентификационна цел, НИКК – МВР, 2012 г., а също така и на актуалните публикации, определящи добрите практики в областта на СПЕ – Несторов Д., Бенчев С., Ръководство за определяне строежа на буквените и цифровите знаци в българския език за нуждите на съдебно-почерковата експертиза, НИКК – МВР, 2009 г. и Несторов Д, Съдебно-почеркови експертизи, Фенея, София 2014 г.
Председателя на “Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти”  е завършил специализиран курс за акредитация и преакредитация на криминалистически лаборатории в съответствие с ISO 17025 в Службата по акредитация на обединеното кралство (UKAS) и в момента е един от малкото специалисти, които могат да извършват оценка за съответствие у нас.
Д-р Несторов е участвал в научни разработки и е автор на още редица публикации, свързани с използването на статистически способи и изчислителна техника в криминалистичните експертни изследвания и с въвеждането на системата за акредитация на криминалистичните лаборатории в съответствие с международно утвърдените стандарти за управление и контрол на качеството на съдебните експертизи.
Понастоящем д-р Несторов работи като вещо лице по списъчните състави на няколко съдилища и преподава СПЕ в магистърската програма “Съдебни експертизи” на ВСУ “Черноризац Храбър” – Варна.

 

Leave a Reply

Or