Устав на Българска Асоциация на Съдебните Експертизи

„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СЪДЕБНИТЕ ЕКСПЕРТИ КРИМИНАЛИСТИ”
Глава Първа
Общи разпоредби
Предмет на устава
Чл. 1. /1/ Този устав урежда устройството, дейността, съществуването и прекратяването на юридическо лице с нестопанска цел сдружение за обществена полза „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СЪДЕБНИТЕ ЕКСПЕРТИ КРИМИНАЛИСТИ”.
/2/ Сдружението е носител на всички права и задължения, които не са свързани с естествените качества на физическите лица – членове на сдружението.
/3/ Сдружението е учредено за обществена полза и не може да се преобразува в сдружение в частна полза.
Наименование на сдружението
Чл. 2. /1/ Наименованието на сдружението: сдружение „Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти”.
/2/ На английски наименованието на сдружението се изписва „Bulgarian Association of Forensic Experts”.
Седалище на сдружението
Чл. 3. /1/ Седалището на сдружението е: България, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна
/2/ Адресът на управление на сдружението е: гр. Варна, кв. Левски, ул. Евлоги Георгиев №39А, ет.4, ат.5

Срок на сдружението
Чл. 4. Сдружението е учредено безсрочно.
Цели на Сдружението Read more