Заявление за Членство в БАСЕК

Ако желаете да се присъедините към екипа на “Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти” (БАСЕК), моля изтеглете и попълнете следното заявление >>Заявление за Членство БАСЕК<<
След като попълните заявлението го изпратете на Email адрес :office@forensicexpertises.com

Освен заявлението, всеки член е длъжен да:

1. Приема и спазва приетия устав на организацията. Можете да се запознаете с него >>ТУК<<

2. Спазва приетите правила и норми в Наредба №2 от 29 Юни 2015г. Можете да се запознаете с текста >>ТУК<<

Такси за членство в БАСЕК

Всеки новорегистриран член на “Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти” (БАСЕК) е длъжен да заплати следните такси :
1. 20 лева – встъпителна такса за регистрация и изработка на членска карта;
2. Всеки месец по 5 лева  членски внос или веднъж годишно цялата сума от 60 лева.

Таксите се заплащат наведнъж след завършване на всички необходими стъпки за регистрация.

При нареждане на превод запишете като основание за плащане “Годишен членски внос и встъпителна такса”.

Председател Д-р Добрин Несторов

Добрин несторовД-р Добрин Несторов има 25 години стаж като експерт в Научно изследователския институт по криминалистика и криминология на МВР /НИКК – МВР/, където работи последователно като експерт в сектор “Документни изследвания”, началник на същото звено и началник на Центъра за експертни криминалистични изследвания. Същият е специалист с дългогодишен експертен и научно-изследователски опит в областта на съдебно-почерковите експертизи /СПЕ/, които включват почеркова идентификация и неидентификационни изследвания с цел установяване на признаци за умишлени и неумилени изменения в почеркови обекти и техническо изследване на документи, което включва всички видове изследвания за подправка на документи. Защитил е дисертационен труд на тема “Критерии за повишаване на обективността на СПЕ за нуждите на наказателния процес”.
Д-р Несторов е автор на актуализираното ръководство за унифицирано извършване на СПЕ – Несторов, Д., Ръководство за извършване на съдебно-почеркови експертизи с идентификационна цел, НИКК – МВР, 2012 г., а също така и на актуалните публикации, определящи добрите практики в областта на СПЕ – Несторов Д., Бенчев С., Ръководство за определяне строежа на буквените и цифровите знаци в българския език за нуждите на съдебно-почерковата експертиза, НИКК – МВР, 2009 г. и Несторов Д, Съдебно-почеркови експертизи, Фенея, София 2014 г.
Председателя на “Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти”  е завършил специализиран курс за акредитация и преакредитация на криминалистически лаборатории в съответствие с ISO 17025 в Службата по акредитация на обединеното кралство (UKAS) и в момента е един от малкото специалисти, които могат да извършват оценка за съответствие у нас.
Д-р Несторов е участвал в научни разработки и е автор на още редица публикации, свързани с използването на статистически способи и изчислителна техника в криминалистичните експертни изследвания и с въвеждането на системата за акредитация на криминалистичните лаборатории в съответствие с международно утвърдените стандарти за управление и контрол на качеството на съдебните експертизи.
Понастоящем д-р Несторов работи като вещо лице по списъчните състави на няколко съдилища и преподава СПЕ в магистърската програма “Съдебни експертизи” на ВСУ “Черноризац Храбър” – Варна.

 

Слави Славчев – член на УС

слави член на усВъзпитаник съм на Технически университет Варна, където през 2012г. Защитих бакалавърската си степен в специалност „Компютърни системи и технологии“. Смятам за свое призвание и привилегия възможността да изучавам и проектирам смели технически решения, отговор на нуждите на съвременния бизнес и общество.

Вроденият стремеж към нови предизвикателства ме доведе до решението да запиша успоредно програмите на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ по  Съдебни компютърно-технически и Съдебно криминалистически експертизи, където защитих магистърски степени през 2014г.

Имам повече от пет години стаж в проектирането, изпълнението и поддръжката на системи за управление на бизнеса и маркетингов софтуер. Тясната ми специалност са мобилните устройства и уеб-комуникациите.

Заместник-председател Митко Славов

Mitko SlavovЗапочнах висшето си образование през 2008г. във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”. Винаги съм имал особен интерес към психологията, човешкото поведение и съзнание. Още от ученическите си години обичах да чета литература на подобна тематика и да разисквам прочетеното.

Бакалавърската си степен защитих с отличие през 2012г. и бях награден с почетна грамота и значка от университета.

Същата година записах паралелно две магистратури – Съдебно психологични експертизи и Съдебно криминалистически експертизи, които също завърших с отличен успех през 2014г.
След завършването на магистърските си програми работя като експерт и извършвам съдебно-психологически експертизи, както и съдебно криминалистични експертизи.

За връзка с мен:
0887 49 48 44
Email : mitkopsy@gmail.com

На 24.08.2015г. ще се проведе общо събрание на Българска Асоциация на Съдебните Експертизи

27.07.2015

П О К А Н А
ЗА
СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА СДРУЖЕНИЕ
„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СЪДЕБНИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ”

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Българска Асоциация на Съдебните Експертизи „  със седалище и адрес на гр.Варна, Район ‘Приморски” и адрес на управление Варненски Свободен Университет кабинет – А 420, на основание чл.26 ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл.16, от Устава на  Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на  24.08.2015 год. от 14:00 часа на адрес  гр.Варна, Район ‘Приморски” и адрес на управление Варненски Свободен Университет кабинет – А 420

при следния  Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

  1. Промяна адреса за седалище на асоциацията;
  2. Промяна в състава на Управителния Съвет на асоциацията;
  3. Приемане на нов председател на асоциацията;
  4. Промяна на наименованието на Сдружението;
  5. 5. Други.

Поканват се всички членове на Сдружението да вземат участие в общото събрание на Сдружението.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на членовете на адреса на управление на сдружението гр.Варна, Район ‘Приморски” и адрес на управление Варненски Свободен Университет кабинет – А 420 най-късно до 20.08.2015 година.

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един час и ще се проведе от 15:00 часа на същото място и при същия дневен ред, колкото й членове на Сдружението да присъствуват.

Устав на Българска Асоциация на Съдебните Експертизи

„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СЪДЕБНИТЕ ЕКСПЕРТИ КРИМИНАЛИСТИ”
Глава Първа
Общи разпоредби
Предмет на устава
Чл. 1. /1/ Този устав урежда устройството, дейността, съществуването и прекратяването на юридическо лице с нестопанска цел сдружение за обществена полза „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СЪДЕБНИТЕ ЕКСПЕРТИ КРИМИНАЛИСТИ”.
/2/ Сдружението е носител на всички права и задължения, които не са свързани с естествените качества на физическите лица – членове на сдружението.
/3/ Сдружението е учредено за обществена полза и не може да се преобразува в сдружение в частна полза.
Наименование на сдружението
Чл. 2. /1/ Наименованието на сдружението: сдружение „Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти”.
/2/ На английски наименованието на сдружението се изписва „Bulgarian Association of Forensic Experts”.
Седалище на сдружението
Чл. 3. /1/ Седалището на сдружението е: България, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна
/2/ Адресът на управление на сдружението е: гр. Варна, кв. Левски, ул. Евлоги Георгиев №39А, ет.4, ат.5

Срок на сдружението
Чл. 4. Сдружението е учредено безсрочно.
Цели на Сдружението Read more

НАРЕДБА № 2 от 29 юни 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
НАРЕДБА № 2 от 29 юни 2015 г.
за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат:
1. редът и сроковете за предложения за включване и промени на списъците на специалистите, утвърдени за вещи лица;
2. условията, на които трябва да отговарят специалистите, утвърдени за вещи лица;
3. условията и редът за определяне възнагражденията на вещите лица.
(2) Наредбата се прилага за специалисти, утвърдени за вещи лица, назначени от органите на съдебната власт, органите на досъдебното производство, както и тези по изпълнителни дела.
Чл. 2. Дейността на вещите лица при извършване на съдебни експертизи се основава на следните принципи:
1. законност;
2. процесуална и познавателна независимост на вещото лице;
3. научна обоснованост на средствата и методите, използвани при експертното изследване;

Read more