Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти набира нови членове!

“Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти” (БАСЕК)  набира нови членове в своя екип.

Всеки експерт имащ практика в криминалистичните експертизи има възможност да се присъедини към join-our-team2екипа на Българска асоциация на съдебните експерти криминалисти.
Освен действащи вещи лица, приемаме и студенти завършили бакалавърски или магистърски програми в сферата на съдебната експертология и/или специализирани курсове в сферата на съдебната експертология, независимо дали имат натрупан 5 годишен стаж необходим за практика като вещи лица.

ЧЛЕНСТВОТО НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС!

Всеки присъединил се член до месец Октомври е освободен от членски внос. Причината за това е подготовката на нов законопроект, който регламентира работата на съдебните експерти и вещи лица.

Предимства на вещите лица членуващи в Българска асоциация на съдебните експерти криминалисти.

“Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти” представлявана от своя председател д-р Добрин Несторов участва в работна група към Министерство на Правосъдието с основна задача за създаване на нов закон за вещите лица. Въз основа на своя принос и активна работа и опит “Българска асоциация на съдебните експерти криминалисти” има възможност да предложи на своите членове: Read more

На 03.11.2015г. се проведе официална работна среща на „Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти”.

IMG_20151103_142240_HDR

 

На 03.11.2015г.  във Варненски Свободен Университет “Черноризец Храбър” се проведе първата официална работна среща на „Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти” с участието на вещи лица, експерти, преподаватели и студенти.

 

 

IMG_20151103_141253_HDRРаботната среща беше водена от председателя на БАСЕК – доктор Добрин Несторов.

От управителния съвет на БАСЕК присъстваха:
Митко Славов – зам. председател на БАСЕК
Слави Славчев – член на УС
В работната среща взеха участие и практикуващите вещи лица – Иван Савов и Николай Ризов.

 

Те изложиха своята гледна точка и отговориха на въпросите зададени им от присъстващите.

На срещата бяха обсъдени следните теми и въпроси :

  • Актуалното състояние на криминалистичните експертизи;
  • Кой може да бъде вещо лице в областта на криминалистичните експертизи?
  • Анализ и констатации спрямо статистически данни получени от съдилища в страната относно общия брой и видове извършени експертизи от вещи лица в България;
  • Качества които трябва да притежават хората желаещи да се занимават със съдебни експертизи;
  • Какво е необходимото оборудване за извършване на различните видове експертизи;

IMG_20151103_161910_HDRВ края на работната среща професор Йонко Кунчев сподели своята гледна точка относно обсъдените до момента въпроси и теми на работната среща.
На края председателят доктор Добрин Несторов направи заключително обобщение и официално закри работната среща.

 

IMG_20151103_160609_HDR IMG_20151103_155702_HDR IMG_20151103_161837_HDR IMG_20151103_142230_HDR

Председател Д-р Добрин Несторов

Добрин несторовД-р Добрин Несторов има 25 години стаж като експерт в Научно изследователския институт по криминалистика и криминология на МВР /НИКК – МВР/, където работи последователно като експерт в сектор “Документни изследвания”, началник на същото звено и началник на Центъра за експертни криминалистични изследвания. Същият е специалист с дългогодишен експертен и научно-изследователски опит в областта на съдебно-почерковите експертизи /СПЕ/, които включват почеркова идентификация и неидентификационни изследвания с цел установяване на признаци за умишлени и неумилени изменения в почеркови обекти и техническо изследване на документи, което включва всички видове изследвания за подправка на документи. Защитил е дисертационен труд на тема “Критерии за повишаване на обективността на СПЕ за нуждите на наказателния процес”.
Д-р Несторов е автор на актуализираното ръководство за унифицирано извършване на СПЕ – Несторов, Д., Ръководство за извършване на съдебно-почеркови експертизи с идентификационна цел, НИКК – МВР, 2012 г., а също така и на актуалните публикации, определящи добрите практики в областта на СПЕ – Несторов Д., Бенчев С., Ръководство за определяне строежа на буквените и цифровите знаци в българския език за нуждите на съдебно-почерковата експертиза, НИКК – МВР, 2009 г. и Несторов Д, Съдебно-почеркови експертизи, Фенея, София 2014 г.
Председателя на “Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти”  е завършил специализиран курс за акредитация и преакредитация на криминалистически лаборатории в съответствие с ISO 17025 в Службата по акредитация на обединеното кралство (UKAS) и в момента е един от малкото специалисти, които могат да извършват оценка за съответствие у нас.
Д-р Несторов е участвал в научни разработки и е автор на още редица публикации, свързани с използването на статистически способи и изчислителна техника в криминалистичните експертни изследвания и с въвеждането на системата за акредитация на криминалистичните лаборатории в съответствие с международно утвърдените стандарти за управление и контрол на качеството на съдебните експертизи.
Понастоящем д-р Несторов работи като вещо лице по списъчните състави на няколко съдилища и преподава СПЕ в магистърската програма “Съдебни експертизи” на ВСУ “Черноризац Храбър” – Варна.

 

Проектозакон за вещите лица в България

М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  П Р А В О С Ъ Д И Е Т О

Проект

НАРЕДБА ЗА ВПИСВАНЕТО, КВАЛИФИКАЦИЯТА И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат:

1. редът и сроковете за предложения за включване и промени на списъците на специалистите, утвърдени за вещи лица;
Read more